این دوره در 3 جلسه برگزار میشود که شامل :

احساسات تریدر هنگام ترید

مدیریت سرمایه